Vedtekter

Vedtekter for Kvam soge- og kulturminnelag 

sist oppdatert på årsmøtet 21.02 2019

§ 1. Føremål med laget.

Laget sitt føremål er å arbeida for å ta vare på verneverdige kulturminne i Kvam, skapa ålmenn forståing for desse og fremja interesse og kunnskap om lokalhistorie. Namnet på laget er Kvam soge- og kulturminnelag.

§ 2. Arbeidsoppgåver

Laget si hovudoppgåve er å gje ut ei årbok med lokalhistorisk stoff. Årboka skal vera i sal innan utgangen av oktober. Laget gjev ut 2 medlemsblad i året. Laget kan også arrangera møte, kurs og ekskursjonar, og kan stå bak andre tiltak som tener laget sitt føremål.

§ 3. Årbok

Styret vel ei redaksjonsnemnd på fire personar straks ny årbok er utgjeven. Minst ein av medlemmene bør vera medlem i styret for Kvam soge- og kulturminnelag. Medlemene i redaksjonsnemnda må vera tilspurde på førehand. Redaktør vert oppnevnd av styret i samarbeid med redaksjonsnemnda. Styret får fullmakt til å utvida redaksjonsnemnda med inntil to personar dersom behovet tilseier det.

§ 4. Hardangerforlaget

Kvam soge- og kulturminnelag står bak Hardangerforlaget. På årsmøtet vert det vald ei forlagsnemnd på tre personar. Ein av dei tre medlemene skal vera medlem av styret i Kvam soge- og kulturminnelag. Minst ein av medlemene må vera vald for to år. Forlagsnemnda gjev tilråding til styret i Kvam soge- og kulturminnelag vedrørande eventuelle bokprosjekt. Forlagsnemnda er fagleg ansvarleg for eventuelle bokprosjekt, og følgjer opp produksjon, lagerhald, sal og distribusjon av laget sine bøker.

§ 5 Organisering.

Kvam soge- og kulturminnelag er ein open medlemsorganisasjon tilknytt Hordaland Sogelag og Landslaget for lokalhistorie.

§ 6. Medlemskap.

Medlemer av laget er personar som har betalt medlemspengar siste året. Medlemer får tilsendt årboka utan ekstra kostnad og har førerett til å ta del i dei tiltaka laget står bak. Medlemspengane skal minst dekka utgifter i samband med drift av laget, utgjeving og utsending av årbok og medlemsblad.

§ 7. Styre

Kvam soge- og kulturminnelag vert leia av eit styre på 5 medlemer med 3 varamedlemer i nummerorden. Leiar kallar styret saman. Styret kan ta avgjerd når minst 3 medlemer er til stades. Styret kan setja ned nemnder til å ta seg av særlege arbeidsoppgåver.

§ 8. Økonomi

Styret i Kvam soge- og kulturminnelag er økonomisk ansvarleg for laget si drift, og likeeins for Hardangerforlaget sine prosjekt. Leiar i Kvam soge- og kulturminnelag, eller den styret gjev fullmakt, har rett til å gjera økonomiske disposisjonar. Rekneskapen skal reviderast av 2 revisorar. 

§ 9 Årsmøte

Årsmøtet skal haldast kvart år innan utgangen av mars. Det skal kunngjerast i lokalavisa med minst 21 dagars varsel.

Årsmøtet skal handsama desse sakene:

1. Årsmelding

2. Revidert rekneskap.

3. Medlemspengar

4. Arbeidsplan og budsjett for komande år.

5. Innkomne framlegg.

6. Val:

• Leiar for eitt år.

• Styremedlemer for to år.

• Varamedlemer for eitt år

• Revisorar for eitt år

• Forlagsnemnd (Hardangerforlaget), som nemnt i § 4. Årsmøtet vel 3 medlemer med varamedlemer for ein valperiode på to år. Ein medlem og ein varamedlem skal veljast blant styremedlemmene i soge- og kulturminnelaget. Forlagsnemnda konstituerer seg sjølv.

• Valnemnd på 3 medlemer og ein varamedlem. Medlemmene vert valde for 3 år, og slik ein medlem er på val kvart år. Varamedlem vert vald for eitt år. 

Medlemer som har betalt medlemspengar siste året kan delta på årsmøtet. Saker som medlemer ynskjer ta opp på årsmøtet, må vera styret i hende seinast 14 dagar før årsmøtet.

§ 10. Omframt årsmøte.

Omframt årsmøte vert halde når styret gjer vedtak om det, eller når minst 25% av medlemene gjer skriftleg krav om det. For saker og val gjeld same krav som til vanleg årsmøte.

§ 11. Lovendring og oppløysing.

Lovendringar og oppløysing av laget kan berre gjerast med 2/3 fleirtal av dei frammøtte på vanleg årsmøte. Evt. framlegg til lovendringar og oppløysing av laget skal stå i kunngjeringa om  årsmøtet. Ved ei oppløysing av laget, som ikkje vidarefører arbeid med same formål i ein annan organisasjon, skal aktiva overførast til Kvam herad og nyttast til føremål som samsvarar med § 1 i desse vedtektene.